Hoppa till innehåll

En vägledande guide för att skriva gåvobrev själv

Skriva gåvobrev själv

Det här är en guide för dig som funderar på att skriva gåvobrev själv. Guiden är baserad på många års erfarenhet av avtalshantering och våra kunders olika behov och frågor som har uppkommit genom åren.

Här får du tips om villkor, exempel och allt annat du behöver veta om gåvobrev och gåvor om du tänkt skriva det själv.

Gåvobrev är ett viktigt dokument som ger trygghet och klarhet vid överföring av egendom.

Oavsett vad du ger bort i gåva så är det viktigt att veta vad som gäller. I vissa situationer krävs inget gåvobrev, men det är alltid bra att upprätta en skriftlig överenskommelse för att vara på den säkra sidan.

I denna guide går vi igenom hur du skriver själv och vad du bör tänka på för att det ska bli giltigt.

Ge bort gåva

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett juridiskt dokument som används när någon vill ge bort en gåva, exempelvis fast egendom, bostadsrätt eller lös egendom.

Gåvobrevet beskriver villkoren för gåvan och ska vara skriftligt för att uppfylla formkraven.

Varför behövs ett gåvobrev?

Att upprätta ett gåvobrev är viktigt av flera anledningar:

 1. Det ger trygghet för både givare och mottagare
 2. Det ger klarhet i villkoren för gåvan
 3. Det är juridiskt bindande och kan användas som bevis vid eventuella tvister
 4. I vissa fall krävs gåvobrev för att överlåtelsen ska bli giltig

Steg för att skriva gåvobrev själv

Steg 1: Identifiera gåvan

Först måste du identifiera vilken typ av gåva som ska ges bort. Det kan vara en fastighet, bostadsrätt eller lös egendom. Fast egendom kräver alltid gåvobrev, medan det för lös egendom och bostadsrätter inte alltid krävs, men rekommenderas för större värde och juridisk trygghet.

Steg 2: Ange parterna

Ange givarens och mottagarens fullständiga namn och personnummer. Om det är en gåva mellan makar eller samboende, specificera även relationen mellan parterna.

Steg 3: Beskriv gåvan

Beskriv gåvan detaljerat. Om det är en fastighet, ange fastighetsbeteckningen. För bostadsrätter, ange bostadsrättsföreningens namn och lägenhetsnummer. För lös egendom, ge en tydlig beskrivning av egendomen.

I vissa fall kan det finnas särskilda villkor för gåvan, till exempel att gåvan ska utgöra förskott på arv eller att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Ange dessa villkor tydligt i gåvobrevet.

Steg 4: Ange överlåtelsedatum

Ange datumet då gåvan överlämnas till mottagaren. Detta är viktigt eftersom det markerar när äganderätten övergår till mottagaren och när eventuella villkor börjar gälla.

Steg 5: Underskrifter

För att gåvobrevet ska vara juridiskt bindande måste både givaren och mottagaren skriva under dokumentet. Se till att båda parter skriver under gåvobrevet och ange datum för respektive underskrift.

Vanliga frågor kring gåvobrev

Behöver jag anlita en jurist för att upprätt gåvobrev?

Nej, du behöver inte anlita en jurist för att upprätta en gåvobrevshandling. Du kan använda denna guide och exempel för att upprätta ett gåvobrev själv. Om du känner dig osäker eller vill ha hjälp, kan du dock kontakta en jurist eller använda vår e-tjänst för att få stöd.

Måste jag registrera gåvobrevet hos Skatteverket?

Om gåvan är en fastighet eller bostadsrätt, måste du anmäla överlåtelsen till Skatteverket. Detta görs genom att skicka in en skriftlig anmälan tillsammans med gåvobrevet. För lös egendom krävs ingen registrering hos Skatteverket.

Tänk på att gåvobrevet ska vara skriftligt för att Skatteverket ska godkänna handlingen.

Skatteverkets hemsida finns det information om vad som gäller när man ger bort något i gåva.

Kan jag ge bort en fastighet med en skuld?

Ja, du kan ge bort en fastighet med en skuld. Mottagaren av gåvan blir då ansvarig för skulden. Det är viktigt att både givare och mottagare är medvetna om skulden och att det anges i gåvobrevet.

Gåvor och arv

Ibland kan gåvor ges som förskott på framtida arv. Om så är fallet, bör detta anges i gåvobrevet. Det är viktigt att vara medveten om att gåvor som ges som förskott på arv kan påverka mottagarens arvsrätt i framtiden. Om en mottagare får en gåva som förskott på arv, kan det innebära att deras arvsandel minskar med motsvarande värde.

Om gåvan inte anges som förskott på arv, kommer mottagaren att behålla sin fulla arvsrätt oberoende av gåvan. För att undvika tvister mellan arvingar är det viktigt att tydligt ange i gåvobrevet om gåvan är ett förskott på arv eller inte.

Gåvor mellan makar och samboende

Gåvor mellan makar och samboende kan innebära vissa särskilda överväganden. I vissa fall kan en gåva mellan makar eller samboende anses som enskild egendom. Detta innebär att gåvan inte kommer att ingå i en eventuell bodelning vid en separation. För att en gåva mellan makar eller samboende ska anses som enskild egendom måste det anges i gåvobrevet.

Vill du veta mer om vad som gäller för upprättande av gåvobrevshandlingar så kan du kontakta oss direkt på info@avtalshantering.nu så återkommer vi så snart vi kan.

Tips för att skriva gåvobrev

 1. Var noggrann med detaljerna: Se till att ange alla nödvändiga uppgifter i gåvobrevet, inklusive parternas namn och personnummer, beskrivning av gåvan, överlåtelsedatum och eventuella villkor.
 2. Skriv tydligt: Gör gåvobrevet lättläst och förståeligt genom att använda tydligt språk och undvika juridiska termer som kan vara förvirrande.
 3. Se över formkraven: Kontrollera att gåvobrevet uppfyller alla formkrav, såsom att det är skriftligt och undertecknat av både givaren och mottagaren.
 4. Förvara gåvobrevet säkert: Spara en kopia av gåvobrevet på en säker plats. Det kan vara viktigt att ha till hands i framtiden om det skulle uppstå några tvister eller missförstånd kring gåvan.

Exempel på situationer där det kan vara bra att skriva gåvobrevet själv

Det finns många olika situationer där det är en bra idé att upprätta ett gåvobrev på egen hand.

Här är 3 vanliga exempel:

 1. Överlåtelse av fastighet eller bostadsrätt till barn eller nära släkting: Om du vill ge bort en fastighet eller bostadsrätt till ditt barn eller en nära släkting kan det vara en bra idé att formulera ett gåvobrev själv. Detta ger dig möjlighet att tydligt ange villkor och överlåtelsedatum samt att överlåta äganderätten på ett juridiskt korrekt sätt. Dessutom kan du ange om gåvan ska ses som förskott på arv eller inte, vilket kan vara viktigt för framtida arvsfrågor.
 2. Gåva av lös egendom med större värde: Om du vill ge bort en dyrbar gåva, såsom ett konstverk, en bil eller en samling av värde, kan det vara klokt att upprätta en gåvobrevshandling. Detta ger dig och mottagaren juridisk trygghet och gör det tydligt att äganderätten har övergått till mottagaren. Det kan också hjälpa till att undvika eventuella tvister eller missförstånd i framtiden.
 3. Gåvor med särskilda villkor: Om du vill ge en gåva under förutsättning att mottagaren uppfyller vissa villkor, såsom att gåvan ska användas för ett särskilt ändamål eller att mottagaren ska genomföra vissa åtaganden, kan det vara lämpligt att upprätta det själv. Detta ger dig möjlighet att specificera villkoren och se till att de är juridiskt bindande för mottagaren.

I samtliga av dessa situationer ger ett gåvobrev både dig och mottagaren av gåvan juridisk trygghet och klarhet kring överlåtelsen. Att skriva gåvobrevet själv ger dig kontroll över processen och kan vara både kostnadseffektivt och tidsbesparande jämfört med att anlita en jurist.

Risker med att skriva gåvobrev själv

Även om det är möjligt att skriva gåvobrev själv och det kan vara både kostnadseffektivt och tidsbesparande, finns det vissa risker och utmaningar att vara medveten om.

I det här avsnittet går vi igenom några av de potentiella riskerna med att skriva den här typen av juridiska handlingar på egen hand.

Juridiska missförstånd och misstag

När du skriver ett gåvobrev själv kan det finnas en risk att du missförstår juridiska begrepp eller inte är medveten om alla lagar och regler som gäller för gåvor och gåvobrevshandlingar.

Detta kan leda till misstag och oklarheter i gåvobrevet, vilket i sin tur kan resultera i tvister och problem i framtiden.

Ofullständiga eller felaktiga uppgifter

Ett annat problem som kan uppstå när du skriver ett gåvobrev själv är att du glömmer att inkludera viktig information eller att du anger felaktiga uppgifter.

Detta kan leda till att gåvobrevet inte är juridiskt bindande eller att det kan ifrågasättas vid en eventuell tvist.

Formkrav

Gåvobrev har vissa formkrav som måste uppfyllas för att de ska vara giltiga. Om du inte är bekant med dessa krav kan det finnas en risk att gåvobrevet inte uppfyller de nödvändiga formkraven, vilket kan leda till att gåvan inte är juridiskt bindande eller ogiltig.

Otydliga villkor och brist på kommunikation

När du skriver ett gåvobrev själv kan det vara svårt att formulera villkor och överenskommelser på ett tydligt och juridiskt korrekt sätt.

Detta kan leda till missförstånd och tvister mellan givare och mottagare, särskilt om gåvan innebär större värden eller är kopplad till känsliga ämnen som arv och familjerelationer.

Det är viktigt att väga för- och nackdelar med att skriva ett gåvobrev själv. Om du känner dig osäker på juridiska aspekter, formkrav eller hur man utformar tydliga villkor, kan det vara en god idé att söka professionell hjälp från en jurist eller en tjänst.

På så sätt minskar du risken för misstag och säkerställer att gåvobrevet uppfyller alla juridiska krav och ger trygghet för både dig och mottagaren av gåvan.

Pengar som gåva

Alternativ till att skriva gåvobrevet på egen hand

Om du känner dig osäker på att skriva ett gåvobrev själv eller vill försäkra dig om att det uppfyller alla juridiska krav och formkrav, finns det flera alternativ till att skriva gåvobrevet på egen hand.

Här går vi igenom några av dessa alternativ och lyfter fram fördelarna med att använda en digital onlinetjänst.

Anlita en jurist

Ett av de mest traditionella sätten att få hjälp med att skriva ett gåvobrev är att anlita en jurist eller advokat. De har expertkunskaper inom juridik och kan hjälpa dig att upprätta ett gåvobrev som uppfyller alla krav och är juridiskt bindande. Detta alternativ kan dock vara kostsamt och tidskrävande. Advokatfirman Defens har många kunniga jurister och advokater inom familjerätt som kan hjälpa dig.

Använda en digital onlinetjänst

Ett mer modernt och kostnadseffektivt alternativ är att använda en digital onlinetjänst som till exempel vi tillhandahåller.

Med en sådan tjänst får du tillgång till juridisk expertis och professionellt utformade mallar för gåvobrev som är anpassade efter gällande lagar och regler.

Fördelarna med att använda den här typen av avtalstjänst är många:

 • Tillgång till juridisk expertis: En onlinetjänst för ge bort en gåva erbjuder oftast tillgång till juridisk expertis och hjälp med att skapa ett gåvobrev som är korrekt och som uppfyller alla juridiska krav. Detta är viktigt om det handlar om gåva av fastighet eller villkor som enskild egendom.
 • Anpassade mallar: Tjänsten erbjuder anpassade mallar för gåvobrev som är utformade av jurister och uppdateras regelbundet för att följa gällande lagar och regler.
 • Snabbhet och enkelhet: Genom att använda en digital onlinetjänst kan du snabbt och enkelt skapa ett gåvobrev utan att behöva vänta på att en jurist ska utarbeta dokumentet åt dig.
 • Kostnadseffektivt: Att använda en digital avtalstjänst är ofta betydligt billigare än att anlita en jurist för att skriva gåvobrevet åt dig.
 • Digital lagring och säkerhet: Med en digital onlinetjänst kan du lagra ditt gåvobrev säkert online och enkelt dela det med andra parter vid behov.

Slutligen – tänk på följande

Att skriva ett gåvobrev på egen hand kan vara både tidsbesparande och kostnadseffektivt, men det finns risker och utmaningar som kan uppstå. Om du känner dig osäker på att skriva ett gåvobrev själv eller vill ha hjälp med att uppf

Att skriva ett gåvobrev själv behöver inte vara komplicerat eller svårt. Genom att följa denna guide kan du enkelt upprätta ett juridiskt bindande gåvobrev som ger trygghet för både dig och mottagaren av gåvan.

Om du känner dig osäker eller vill ha ytterligare hjälp, överväg att använda vår e-tjänst för avtal för att få stöd och rådgivning.

Genom att följa dessa riktlinjer och inkludera alla nödvändiga uppgifter kan du känna dig trygg i att ditt gåvobrev uppfyller alla krav och ger både dig och mottagaren av gåvan juridisk trygghet.

Lycka till med att skriva ditt gåvobrev och överlåta din gåva med omtanke och säkerhet!