Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Avtalshantering.nu är en webbplats (https://avtalshantering.nu) som drivs av Be Advised Sweden AB (556809-0616), Box 151, 125 24 Älvsjö.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att BASAB ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
BASAB behandlar personuppgifter för att tillhandahålla webbtjänsten och för administrering av köp, kommunicera med personer som gör ett köp och för att tillhandahåll support genom chat, e-post och telefon.
BASAB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap/prenumerationer
Verksamhetsadministration
Sammanställning av statistik och uppföljning
Kontakt med besökare/köpare
Besök på vår hemsida
Publicering av material på hemsida och sociala medier
Tillträdesförbud (om tillämpligt)
Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om BASAB vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling/aktivitet i tredje land.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

BASAB kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i BASAB har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende BASABs behandling av dina personuppgifter. BASAB ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får BASAB ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag genom för tillfället gällande anvisade kontaktvägar.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter genom för tillfället gällande anvisade kontaktvägar.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
  • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
  • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta BASAB för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende BASABs behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Mer information om hur BASAB arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer?

Har du frågor om BASABs personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du BASAB genom för tillfället gällande anvisade kontaktvägar.