Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Avtalshantering.nu är en webbplats (https://avtalshantering.nu) som drivs av Be Advised Sweden AB (556809-0616), Box 151, 125 24 Älvsjö.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att BASAB ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
BASAB behandlar personuppgifter för att tillhandahålla webbtjänsten och för administrering av köp, kommunicera med personer som gör ett köp och för att tillhandahåll support genom chat, e-post och telefon.
BASAB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i Längdskidappen
Verksamhetsadministration
Sammanställning av statistik och uppföljning
Kontakt med besökare/köpare
Besök på vår hemsida
Publicering av material på hemsida och sociala medier
Tillträdesförbud (om tillämpligt)
Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om BASAB vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling/aktivitet i tredje land.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

BASAB kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i BASAB har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende BASABs behandling av dina personuppgifter. BASAB ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får BASAB ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag genom för tillfället gällande anvisade kontaktvägar.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter genom för tillfället gällande anvisade kontaktvägar.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
  • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
  • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta BASAB för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende BASABs behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Mer information om hur BASAB arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer?

Har du frågor om BASABs personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du BASAB genom för tillfället gällande anvisade kontaktvägar.

Stäng meny

Bra att veta om äktenskapsförord

Behöver ett äktenskapsförord bevittnas?
Nej. Däremot var det ett krav tidigare på bevittnande av äktenskapsförord, men det har alltså tagits bort!

Är det säkert att använda er e-tjänst för sådana här viktiga handlingar?
Ja, det är till och med mer säkert än att anlita en jurist då man inte kan veta till 100% om juristen är uppdaterad och verkligen kan formulera allt helt juridiskt korrekt. Anledningen till att det är säkrare att använda e-tjänsten hos oss är att den är utformad tillsammans av erfarna jurister och programmerare på ett sådant sätt att inget val kan bli fel.

 

Köpvillkor

Om Avtalshantering.nu

Företaget har sitt säte i Älvsjö. Företagets postadress är Box 151, 125 24 Älvsjö. Önskar du att komma i kontakt med Avtalshantering.nu, skicka ett mail till info@avtalshantering.nu med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

Köp/Beställning

På Avtalshantering.nu kan du köpa juridiska dokument och prenumerationer på dokumenthanteringstjänst. Efter genomfört köp skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkt, tjänst, pris, fakturerings- och leveransadress. Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till info@avtalshantering.nu.

Leverans

Leverans av din order sker direkt efter godkänd betalning till angiven e-postadress, eller på annat sätt angivet av Avtalshantering.nu. Juridiska dokument levereras i pdf-format, om inget annat angivits eller överenskommits. Tillgång till prenumerationstjänst sker omgående efter godkänd betalning.

Priser

Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms. Vi reserverar oss för prisändringar samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Ångerrätt

Det finns ingen möjlighet till ångerrätt efter genomfört köp av enskilda avtal/dokument på Avtalshantering.nu då det vid varje köp skapas ett personligt präglat dokument baserat på val som kunden gör och innehåll som kunden själv tillför. (se 2:5 Distansavtalslagen)För att kunna genomföra ett köp behöver köpvillkor och integritetspolicy accepteras av köparen. Är detta gjort så har prenumerationstjänsten börjat fullgöras och ångerrätt utgår därmed enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Reklamation och klagomål

Avtalshantering.nu kontrollerar alltid alla köp. Skulle det kunden köpt inte motsvara det som beställningen avser eller om kunden anser att det finns felaktigheter i det som köpts så åtar sig Avtalshantering.nu att kostnadsfritt åtgärda felet, i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Kunden måste reklamera sitt köp till Avtalshantering.nu inom 14 dagar från köptillfället räknat.

Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till info@avtalshantering.nu där  namn, adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet ska anges. Om Avtalshantering.nu inte lyckas åtgärda felet eller leverera något liknande, återbetalas kunden för den defekta beställningen i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Avtalshantering.nu förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att beställningen inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följs  riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

Ansvarsbegränsning

Avtalshantering.nu är att betrakta som ett kompletterande stöd för att på egen hand ta fram avtal och dokument av juridisk karaktär. Genom att olika val görs och att eget innehåll tillförs så kan detta skapa förhållanden och konsekvenser som avtalshantering.nu inte kan ta ansvar över. Därför gäller det för kunden att väldigt noga följa instruktioner och anvisningar, fylla i korrekt innehåll och att slutligen granska allt som valts och fyllts i. Avtalshantering.nu accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör. Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

Avtalshantering.nu eller information som förmedlas i densamma, såvida inte sådan skada eller förlust har orsakats genom uppsåtligt handlande eller grov vårdslöshet av avtalshantering.nu. Avtalshantering.nu tar heller inget ansvar för innehåll på webbplatser eller annan digital plattform som länkar till avtalshantering.nu avtalshantering.nu. Avtalshantering.nu ansvarar inte heller för kundens eventuella förlust av data. Avtalshantering.nu’s ansvar ska under alla omständigheter vara begränsat till ett belopp motsvarande det pris som kunden har erlagt för köp av avtal/dokument.

Om anspråk riktas mot Avtalshantering.nu på grund av kundens nyttjande av juridiska dokument som kunden köpt, åtar sig kunden att, för det fall Avtalshantering.nu inte är ansvarigt enligt stycket ovan, hålla Avtalshantering.nu skadeslöst för all skada som Avtalshantering.nu åsamkas med anledning av sådant anspråk (inklusive men inte begränsat till kostnader med anledning av förlikning eller dom).

Produktinformation

Avtalshantering.nu reserverar sig för eventuella tryckfel och felskrivningar på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter och tjänster. Avtalshantering.nu garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Avtalshantering.nu försöker alltid på bästa sätt att exponera produkter och tjänster så korrekt som möjligt.

Information om Cookies

Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen kunden besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post- och Telestyrelsens hemsida.

Personuppgifter

Genom att handla hos avtalshantering.nu accepterar kunden den dataskyddspolicy som Avtalshantering.nu har samt behandling av kundens personuppgifter. Avtalshantering.nu värnar om kundens personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla kundens beställning. Avtalshantering.nu säljer eller ger aldrig vidare kunduppgifter till tredjepart utan rättslig grund.

Avtalshantering.nu är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som kunden lämnar ut. Kundens personuppgifter behandlas av Avtalshantering.nu för att kunna hantera kundens beställning samt i de tillfällen då kunden har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden – för att kunna anpassa marknadsföringen åt kundens individuella behov.

Nedan information är en summering av hur Avtalshantering.nu i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar kundens uppgifter.

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

För att kunna hantera kundens beställning samt svara på frågor relaterat till kundorder (kundtjänst) lagrar vi kundens förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.

Kundens uppgifter lagras så länge Avtalshantering.nu har en rättslig grund att behandla kundens uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan kunden och Avtalshantering.nu, eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

I samband med ett köp behandlas kundens personuppgifter för att fullfölja avtalet med kunden. Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från kunden.

Vid genomförande av köp, delas information med Avtalshantering.nu’s betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.

De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Stripe (kortbetalning med VISA/Mastercard).

Kunder som valt att prenumerera på nyhetsbrev från avtalshantering.nu delas förnamn, efternamn och e-postadress med tjänst/leverantör av nyhetsbrev som Avtalshantering.nu använder sig av. Detta för att kunna hålla kunden uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.

Kunden har rätt att få utdrag av all information som finns hos Avtalshantering.nu. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

Kunden har rätt att be Avtalshantering.nu att uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

Kunden kan när som helst be att få sina kunduppgifter raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

Avtalshantering.nu är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

Avtalshantering.nu använder industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

Ändringar till de Köpvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på avtalshantering.nu. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Tvist och lagval

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa köpvillkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

 

Integritetspolicy

Genom att handla hos avtalshantering.nu accepterar kunden den dataskyddspolicy som Avtalshantering.nu har samt behandling av kundens personuppgifter. Avtalshantering.nu värnar om kundens personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla kundens beställning. Avtalshantering.nu säljer eller ger aldrig vidare kunduppgifter till tredjepart utan rättslig grund.

Avtalshantering.nu är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som kunden lämnar ut. Kundens personuppgifter behandlas av Avtalshantering.nu för att kunna hantera kundens beställning samt i de tillfällen då kunden har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden – för att kunna anpassa marknadsföringen åt kundens individuella behov.

Nedan information är en summering av hur Avtalshantering.nu i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar kundens uppgifter.

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

För att kunna hantera kundens beställning samt svara på frågor relaterat till kundorder (kundtjänst) lagrar vi kundens förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.

Kundens uppgifter lagras så länge Avtalshantering.nu har en rättslig grund att behandla kundens uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan kunden och Avtalshantering.nu, eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

I samband med ett köp behandlas kundens personuppgifter för att fullfölja avtalet med kunden. Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från kunden.

Vid genomförande av köp, delas information med Avtalshantering.nu’s betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.

De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Stripe (kortbetalning med VISA/Mastercard).

Kunder som valt att prenumerera på nyhetsbrev från avtalshantering.nu delas förnamn, efternamn och e-postadress med tjänst/leverantör av nyhetsbrev som Avtalshantering.nu använder sig av. Detta för att kunna hålla kunden uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.

Kunden har rätt att få utdrag av all information som finns hos Avtalshantering.nu. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

Kunden har rätt att be Avtalshantering.nu att uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

Kunden kan när som helst be att få sina kunduppgifter raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

Avtalshantering.nu är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

Avtalshantering.nu använder industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.